Jamsession Januar 2009

Jazz 'n' Jam
Januar 2009

FR/9/1/ 20.00h - Open-End Konzert: Noch nicht bekannt

FR/16/1/ 20.00h - Open-End Konzert: Noch nicht bekannt

FR/23/1/ 20.00h - Open-End Konzert: Deutsch-Franzšsische Freundschaft

FR/30/1/ 20.00h - Open-End Konzert: Yan Marchand Trio

entry free
Karte